Sezení je rizikové

By | 25.8.2015

Narazila jsem na velmi zajímavou studii, která nese název „Leisure Time Spent Sitting in Relation to Total Mortality in a Prospective Cohort of US Adults“. Překlad: Volný čas strávený sezením ve vztahu k celkové úmrtnosti v populaci dospělých v USA.

watching televisionCelou studii si můžete v anglickém jazyce stáhnout zde. Následuje stručné shrnutí v překladu:

Epidemie obezity je částečně přisuzována snížení fyzické aktivity. Ukazuje se také, že snížení času stráveného sezením, bez ohledu na činnost, může zlepšit metabolické následky obezity. Analýzy byly prováděny v rámci studie amerických dospělých zadané Americkou společností pro výzkum rakoviny, s cílem zkoumat vztah mezi volným časem stráveným sezením a fyzickou aktivitou ve vztahu k úmrtnosti.

Jak studie probíhala. Čas strávený sezením a fyzická aktivita byly zjišťovány formou dotazníku u dospělých 53440 mužů a 69776 žen, kteří nevykazovali žádné onemocnění. Během 14 let sledování bylo identifikováno 11307 úmrtí u mužů a 7923 úmrtí u žen.

Když byl eliminován vliv kouření, BMI, a dalších faktorů (uvedeno dále), ukázalo se, že pokud žena prosedí více než 6 hodin za den, má 1,34-krát vyšší riziko úmrtí než žena, která prosedí méně než 3 hodiny denně. U mužů je toto riziko 1,17-krát vyšší.

Kombinace vlivu sezení (více než 6 hodin / den) a fyzické aktivity (méně než 24,5 hodin / týden) ukazuje riziko úmrtí 1,94 krát vyšší u žen a 1,48 krát vyšší pro muže, ve srovnání s těmi, kteří strávili sezením nejkratší dobu při většině činností (méně než 3 hodiny). Nejsilnější vztah má delší sezení a málo pohybové aktivity ke vzniku kardiovaskulárních onemocnění.

Byl také prokázán vliv doby sezení na celkovou úmrtnost, bez ohledu na úroveň fyzické aktivity. Informace týkající se veřejného zdraví by proto měly zahrnovat nejen doporučení být fyzicky aktivní, ale také snižovat čas strávený sezením.

Studie nejprve odkazuje na již publikované výzkumy prokazující vliv fyzické aktivity na zdraví, dále je popsáno, jak se skupina osob účastnila podrobného dotazníkového šetření, desetistránkový dotazník zahrnoval otázky demografické, otázky životního stylu, denních zvyklostí, zdravotní. Byly vyloučeny předem osoby, které v daný okamžik nebo v minulosti trpěly jakoukoliv chorobou (nádorové, srdečně cévní), také byly vyloučeny dotazníky, kde úplně chyběly údaje o fyzické aktivitě, osoby s vyšším BMI, kouřením.

Otázky týkající se sezení  byly zaměřeny na průměrný den, jak moc hodin lidé sedí při různých činnostech – např. sledování TV, čtení apod. Odpovědi zahrnovaly: 0,  méně než 3, 3–5, 6–8, více než 8 hodin/den. Čas strávený sezením byl poté kategorizován  0 – 3, 3–5, nebo 6 a více hodin za den.

Informace o pohybové aktivitě byly zjišťovány sadou otázek na čas strávený týdně určitým druhem aktivity – chůze, jogging, běhání, plavání, tenis nebo podobné sporty, cyklistika nebo stacionární kolo, aerobic, tanec, … Pro každou z aktivit respondenti odpovídali: žádný čas, 1-3 hod/týdně, 4-6 hodin, 7 a více hodin. Každé činnosti bylo přidáno bodové ohodnocení metabolické náročnosti se zohledněním věku respondenta. Byly uvažovány také aktivity jako úklid domácnosti, vysávání, zahradničení, nakupování… Aktivita byla kategorizována podle hodin za týden  <17.5, 17.5–24.5, 24.5–31.5, 31.5–42.0, 42.0–52.5, 52.5–63.0, nebo 63.0 a více. Nejnižsí kategorie odpovídala 10. percentilu respondentů.

Riziko úmrtí bylo modelováno podle různých ukazatelů: věku, dalších faktorů (kouření, BMI, stav (manželství), vzdělání, konzumace alkoholu, příjmových skupin, příjmu kalorií, krevního tlaku, diabetu, aj.), dále podle fyzické aktivity a času stráveného sezením.

Veškeré výsledky jsou shrnuty v tabulkách.

V této rozsáhlé studii se ukázalo, že ženy, které uváděly 6 a více hodin sezení během volného času oproti ženám, které uváděly méně než 3 hodiny prosezeného času, měly o 40% vyšší riziko úmrtnosti z jakékoliv příčiny a muži o 20% vyšší riziko úmrtnosti. Tento vztah je nezávislý na celkovém množství fyzické aktivity.

Kombinace delší doby sezení (více než 6 hodin/den) a méně než 24,5 hod./týdně fyzické aktivity je spojen s 94% u žen respektive 48% u mužů nárůstem úmrtnosti ze všech příčin ve srovnání s těmi, kteří sezením stráví méně než 3 hodiny denně a mají více než .52 hodin fyzické aktivity týdně.

Čas strávený sezením se mnohem snadněji zjišťoval než fyzická aktivita, může odrážet různé aspekty neaktivity než jiné studie.

Ale bohužel se ukázalo, ani nejvyšší úroveň fyzické aktivity neznamená nižší riziko úmrtnosti, čas strávený sezením má hlavní význam ve vztahu k úmrtnosti, prokazatelně i mezi muži a ženami s nejvyšší úrovní fyzické aktivity. Stejně jako předchozí studie tato neprokázala korelaci mezi sezením a fyzickou aktivitou.

Čas strávený sezením je často spojen s dalším nezdravým chováním. Více času stráveného sezením je spojeno s množstvím konzumace jídla a postupným růstem váhy.

Prodlužování času sezení (nezávisle na fyzické aktivitě) má dopady na určité ukazatele obezity a kardiovaskulárních a dalších chronických onemocnění (triglyceridy, HDL cholesterol, krevní tlak, glykemie na lačno).

Závěry ukazují, že jak čas strávený sezením, tak fyzická aktivita, ovlivňují úmrtnost. Nejsilnější vztah je s úmrtností na nádorová a kardiovaskulární onemocnění.